nvs.villrein.no · post.nord@villrein.no · Telefon 916 23 715

"VILLREINFJELLA - EN EUROPEISK ARV, VÅRT FELLES ANSVAR"

Stiftelsen Norsk Villreinsenter ble opprettet i september 2006 og har som hovedformål å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Stiftelsen har to driftsenheter: Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn i Dovre kommune. Hvert av sentrene har sin definerte villreinregion som geografisk ansvarsområde (hhv sør for og nord for Sognefjorden).

FORHISTORIEN

Norge forvalter de eneste gjenværende rester av den ville europeiske fjellreinen i 23 mer eller mindre adskilte fjellområder i Sør-Norge, noe som gir oss et særskilt internasjonalt ansvar. Gjennom prosjektet ”Villrein og Samfunn”, som ble avsluttet i 2005, har en bredt sammensatt rådgivningsgruppe fra forskning, forvaltning og berørte brukerinteresser lagt fram klare tilrådninger om behovet for en helhetlig forvaltning av både villreinbestandene og villreinfjellene dersom de skal kunne sikres for framtida. Med bakgrunn i rapporten fra ”Villrein og Samfunn” ble det våren 2005 tatt to ulike lokale initiativer for å få opprettet informasjons- og kompetansesentre for villrein som kan bidra til en effektiv og kraftfull gjennomføring av tilrådningene i rapporten og forslagene i St. meld. 21 (Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand) – det ene fra Hardangervidda nasjonalparksenter i Tinn, og det andre fra en initiativgruppe rundt Dovrefjell.  

Det ble gitt oppstartsbevilgninger gjennom revidert nasjonalbudsjett i 2006 og DN nedsatte samme sommer en hurtigarbeidende gruppe som skulle se nærmere på organiseringen.

Norsk Villreinsenter ble opprettet som en stiftelse i september 2006. Et styre var raskt på plass og hadde sitt første møte allerede i desember samme år. Den offisielle åpningen ble gjort av daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy på Skinnarbu i januar 2007. 1. okt 2007 var alle de åtte stillingene besatt og det konkrete arbeidet ved de to sentrene kunne starte.

EN NASJONAL OG INTERNASJONAL KUNNSKAPSKILDE

Villreinsenteret skal være den institusjon i Norge som har ansvaret for å tilgjengeliggjøre all relevant kunnskap om villreinen og dens leveområder, til bruk nasjonalt og internasjonalt. Kunnskapen skal være oppdatert, av høyest mulige kvalitet og lettest mulig tilgjengelig for alle aktuelle brukere. Slik skal vi være det naturlige henvendelsespunktet når det gjelder kunnskap om villreinen og villreinfjellene.

ET KRAFTSENTRUM FOR FORMIDLING OG KOMPETANSEHEVING

Villreinsenteret befinner seg mellom kunnskapsprodusentene og brukerne. Vi skal ha en tydelig brukerorientering, og en viktig rolle er å få tilgjengelig kunnskap formidlet til våre brukere. Det dreier seg om formidling/informasjon både om forskningsbasert kunnskap og tradisjonskunnskap. Viktige brukere er skoleverket, myndigheter, næringsliv/rettighetshavere og allmennheten. Vi skal legge stor vekt på å bidra til kompetanseheving i kommuner, på fylkesnivå og hos rettighetshavere.

Vi skal også gi råd om hvordan kunnskap kan brukes og være en pådriver for at den blir brukt i praksis, blant annet til å drive en arealforvaltning som sikrer villreinens leveområder og til å drive næringsutvikling på villreinens premisser.

EN UAVHENGIG OG NØYTRAL AKTØR

Vi skal være uavhengig og nøytral i forhold til de interesser og samfunnssektorer som har ansvaret for å fatte beslutninger om forvaltning av villreinstammene og villreinfjella. Det er en kritisk suksessfaktor at kunnskapen som blir formidlet både er og blir oppfattet som uavhengig og nøytral i forhold til beslutningstakerne.

EN ARENA OG MØTEPLASS FOR SAMARBEID OG SAMHANDLING

En rekke aktører og interesser er knyttet til villrein og fjell. Villreinsenteret skal være en møteplass og en arena der ulike synspunkter og meninger kan komme fram, samtidig som vi skal bidra til å løfte villreinen ”fra menighet til samfunn”. Samarbeid og brobygging er viktige stikkord for vår rolle, og vi skal sørge for å ha forankring og legitimitet lokalt og regionalt.

IKKE FORVALTNING, IKKE FORSKNING

Villreinsenteret er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive myndighetsutøvelse. Vi skal imidlertid gi faglige råd til forvaltningsorganer/beslutningstakere og delta i diskusjoner om hvordan kunnskapen kan og bør brukes.

Vi skal ikke være en forskningsinstitusjon. Vi skal samarbeide tett med relevante forskningsmiljøer, og vi kan stille våre fasiliteter til rådighet for arbeid med forskning, kartlegging og overvåking.


Alt for mange drar over Dovre i stor fart. Ta deg tid til en time eller to i dette fantastiske huset. Stien fra parkering og opp til utsiktspunktet er en opplevelse i seg selv, og utsikten fra dette spektakulære huset er noe alle burde få med seg. Snøhetta - dronningen av Dovre er et skue man ikke glemmer om været klaffer.
— Tbondo, TripAdvisor

 
 

Flere bedrifter